Beiskolázás 13. évfolyamra
(érettségi utáni képzés)
Főmenü

Köszöntő

Kedves Diákok és Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium oldalán!

A világban zajló változások folyamatos nyitottságot és alkalmazkodást kívánnak a diákoktól, ezért fontosnak tartjuk, hogy megszülessen bennük személyes fejlődésük igénye. Célunk az egész életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása, elfogadtatása. Nemcsak az oktatási rendszerben megszerzett ismeretekre érvényes ez az cél, hanem a kevésbé szabályozott keretek között (non-formális formában) megszerzett tudásra, illetve a mindennapi életben (informális formában) tanult ismeretek esetében is. Feladatunk diákjaink egyéni fejlődésének támogatása, a hátrányok csökkentése, megszüntetése és a tehetség kiteljesedésének segítése.

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a személyre szabott tanulási módszerek megismertetését és alkalmazását. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tudjanak információkhoz jutni, legyen élmény számukra az új ismeret felkutatása, hasznosítása, és mindezt kritikusan gondolkodva és értékek mentén döntést hozva tegyék meg.

Különös érzékenységgel figyelünk tanulóink kudarcaira: igyekszünk őket felkészíteni és megerősíteni, hogy kudarcaikat is tanulási helyzetként tudják megélni, és újult erővel és lendülettel folytassák életüket.

A diákjainkkal eltöltött minőségi idő lehetővé teszi számunkra egymás értékeinek megismerését. Úgy gondoljuk, hogy minden tanulónk egy csiszolatlan gyémánt, amelyet az itt töltött évek alatt a nevelői munkánk és a kollégiumi közösségi élet formál.

Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók érettségi után biztosan állják meg a helyüket a felsőoktatásban, a szakképzésben tanuló diákjaink pedig értékes szakemberekké váljanak, akikre a térség munkaadói számíthatnak.

Köszönöm, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel!

„Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?” Jézus azt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.”
Jn 14,5-6

Sebes Péter igazgató

Intézményünk

Iskolánk hivatalos neve:
Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
3980 Sátoraljaújhely,
Kazinczy u. 12.
Tel.: 47-521-104

Igazgató:
Sebes Péter

Iskolalelkészünk:
Galo Gábor

Római katolikus főesperes:
Kecskés Attila

Általános igazgatóhelyettes:
Szaláncziné Tamás Ilona

Szakmai igazgatóhelyettes:
Bihari Sándorné

E-mail cím: [email protected]

OM azonosító: 201594

Fenntartó:
Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi u. 1.

Az adatvédelmi feladatokat ellátó egyházmegyei adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Kós Gergő
adatvédelmi tisztviselő
Email-cím:
[email protected]
[email protected]
Tel.: +36/30/776-0372 (iroda)

Regisztrált Tehetségpont logó

Pénziránytű Iskola logó

Cisco Networking Academy logó

ECDL/ICDL logó

Erasmus+ logó

ECDL/ICDL működési szabályzat

Dátum: 2022. 10. 25 07:59:20 Szerző: nadori95

Vizsgamentesség

ECDL/ICDL és érettségi

Vizsgamentességet élveznek, vagyis további vizsgázás nélkül, regisztrációs díj befizetése ellenében ECDL/ICDL bizonyítványt kaphatnak azok, akik informatika vizsgatárgyból valamint informatika ismeretek vizsgatárgyból (ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy) közép vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, és jeles érdemjegyet szereznek.

Az igénylést egyénileg az ECDL/ICDL honlapon keresztül lehet benyújtani. Az igényléshez ki kell tölteni az elektronikus űrlapot, és fel kell tölteni az érettségi bizonyítvány fénymásolatát. Az igénylés menete és a további információk a https://njszt.hu/hu/ecdl/erettsegi a címen találhatók.

Tájékoztató vizsgázók számára az ECDL/ICDL regisztrációról és a vizsgákról

A tájékoztató az ECDL/ICDL vizsgaközpontok működési szabályzata alapján készült, a benne foglaltak kötelezően betartandók.

Általános tudnivalók, az automatikus és manuális vizsga feltételei

A vizsgázót az első vizsgára történő jelentkezés előtt regisztrálni kell az ECDL/ICDL vizsgarendszerbe. A regisztrációt az ECDL/ICDL akkreditált vizsgaközpontok végzik.

A regisztrációkor megadott adatokat a vizsgaközpont felviszi az ECDL/ICDL online adminisztrációs és vizsgaszoftverbe. A vizsgaközpont által 2 példányban kinyomtatott adatlapon kell a vizsgázónak aláírásával igazolnia az adatainak valódiságát, amellyel egyben hozzájárul az adatainak kezeléséhez is. Az adatlap egyik példányát a vizsgázó őrzi meg.

Az ECDL/ICDL regisztrációval egyidejűleg létrejön a vizsgázó online elérhető, saját ECDL/ICDL fiókja, amelyben a letett vizsgák kerülnek feltüntetésre. A belépéshez szükséges adatokat regisztrációs adatlap tartalmazza. Az online fiók a következő felületen érhető el: https://member.sophiatesting.com/candidate/login.php. A belépéshez ki kell választani a nyelvet (magyar) és meg kell adni: név, születési dátum, jelszó.

A regisztrációs adatlap tartalmazza a vizsgázó egyedi azonosítószámát (ID) is.

A regisztráció korlátlan ideig érvényes. Az ECDL/ICDL modulvizsgák tetszőleges sorrendben és időkorlát nélkül bármikor letehetők.

Az ECDL/ICDL 4 és 7 modulos bizonyítvány

Az ECDL/ICDL 4 és 7 modulos bizonyítvány megszerzéséhez 2 modult kell kötelezően teljesíteni:
Számítógépes alapismeretek és Online alapismeretek

Választható modulok:
Adatbázis kezelés, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, IKT pedagógusoknak, IT biztonság, Képszerkesztés, Kódolási alapismeretek, Közösségi média, Képernyőolvasás és optikai karakterfelismerés, Online együttműködés, Prezentáció, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Webszerkesztés

Az automatikus vizsga

Automatikus vizsgát lehet tenni a következő modulokból:
Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, IT biztonság, Képszerkesztés, Online együttműködés, Kódolási alapismeretek (Python)

A vizsga megkezdése előtt, vagyis a Sophia vizsgaszoftver indítása előtt az alábbi linkről elérhető fájlt kell letölteni:
Windows: https://www.sophiatesting.com/download/Sophia.exe.

A fájlok letöltésére csak egyszer, a legelső alkalommal van szükség. Ezt követően indítható el a vizsga a Sophia vizsgaszoftverben.

A vizsgázó a rendszer által automatikusan generált feladatokat oldja meg.

A vizsgafeladatok elméleti és gyakorlati részből állnak. A vizsgán feladatsorokat kell megoldani. Egy feladatsor 28-32 részfeladatból áll. Ezek nem épülnek egymásra, hanem külön részfeladatokat képeznek. Így az értékelésnél egy esetlegesen rossz válasz, megoldás nem befolyásolja a következő részfeladat megoldását, és így az értékelését sem. Feladattípusok: - elméleti feleletválasztós tesztek, amelyekben egy helyes választ kell megjelölni - gyakorlati műveletek elvégzése; például szövegfájl szerkesztése, diagram készítése, számítások függvényekkel. A gyakorlati feladatsorok elvégzéséhez a modul tartalmának megfelelő szoftvert (pl. Word, Excel) általában automatikusan nyitja meg a vizsgaszoftver.

A Sophia a vizsga után azonnal automatikusan kiértékeli a vizsgát. A vizsgázó minden vizsga után kap egy vizsgaeredmény adatlapot, amelyet a Sophia generál. A vizsgafeladatok nem nyilvánosak. Az értékelés százalékban történik, az egyes témakörök szerint.

A manuális vizsgák

Manuális vizsgát lehet tenni a következő modulokból:
Képszerkesztés, Webszerkesztés, IKT pedagógusoknak, Közösségi média, Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, Advanced szövegszerkesztés, Advanced táblázatkezelés, Advanced adatbázis-kezelés, Advanced Prezentáció, CAD, Képernyőolvasás és optikai karakterfelismerés

Magyar nyelvű manuális vizsga esetén a vizsgafeladatokat a vizsgaközpont az ECDL gyakorló- és vizsgapéldatárból állítja össze, minden modulnál az abban szereplő kritériumok alapján, illetve azokból a modulokból, amelyből nem áll rendelkezésre nyilvános vizsgapéldatár (például: CAD, Advanced) a vizsgaközpont az adott vizsgára a vizsgafeladatokat a titkos vizsga-feladatgyűjteményből választja ki.

A manuális vizsgán használandó szoftver a vizsgázó által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül.

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgáztató végzi az ECDL/ICDL követelményei alapján. Az értékelési irányelvek, az elérhető pontszámok nyilvánosak, azok az ECDL/ICDL honlapon, a Modulok menüpontban találhatók. A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő/gondviselő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott időben megtekintheti. A vizsgák értékelése: „megfelelt”, „nem felelt meg”.

A vizsgázás feltételei

 • A regisztráció megtörténte után a vizsgázó jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni. Bizonyos feltételek esetén lehetőség van távoli vizsgák megtartására is.

 • Egy teremben, egy időben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni.

 • Egy vizsga ideje 45 perc (kivéve: ECDL/ICDL CAD és ECDL/ICDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, Advanced modulok, ahol 60 perc a rendelkezésre álló idő, illetve a fogyatékkal élők vizsgái, ahol az adható idő 90 perc), így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.

A vizsga lebonyolítása

 • A vizsgázót minden ECDL/ICDL modulvizsgára jelentkeztetni kell, illetve hozzárendelni a vizsgához.

 • Az ECDL/ICDL vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia valamilyen személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél, 14 éven aluliak esetében érvényes diákigazolvány).

 • Amennyiben a vizsgára legalább 4 fő jelentkezik, a vizsgát a vizsgaközpont köteles megtartani.

 • A vizsgák megkezdése előtt a vizsgáztató tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, valamint a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait, illetve aktiválja a vizsgázók vizsgáját.

 • Segédeszköz nem használható, a teremben a vizsgázó által elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.

 • A vizsgázók számára manuális vizsga esetén a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat kell biztosítani, a vizsga során csak ezekre lehet dolgozni.

 • A rendelkezésre álló időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás stb.) kieső idő nem számítható bele.

 • Ha a vizsgázó befejezte a manuális vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó információhordozót átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével. Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.

 • Automatikus vizsga esetén a Sophia a 45 (ill. 90) perc leteltével lezárja a vizsgát.

 • A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet nem, illetve csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.

 • A teremből a vizsgázó semmilyen, a feladatokkal és azok megoldásával kapcsolatos anyagot nem vihet ki.

 • A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat megoldásához tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.

 • A vizsgáztató, amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a dolgozatot, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL/ICDL Irodáját, amely az esetet megvizsgálja, és a döntéséről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.

 • Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.

 • Az ECDL/ICDL vizsga nyelve Magyarországon a magyar, illetve, ha erre a vizsgaközpont lehetőséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsősorban angol.

 • Az angol nyelvű vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban szintén nem lévő európai feladatgyűjteményből választják ki, illetve a Sophia vizsgaszoftverrel, automatikus vizsgával tehetők le.

Vizsgamentességre jogosultak köre

Vizsgamentességet élveznek, vagyis további vizsgázás nélkül, regisztrációs díj befizetése ellenében ECDL/ICDL bizonyítványt kaphatnak azok, akik informatika vizsgatárgyból valamint informatika ismeretek vizsgatárgyból (ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy) közép vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, és jeles érdemjegyet szereznek.

Az igénylést egyénileg az ECDL honlapon kereszetül lehet benyújtani. Az igényléshez ki kell tölteni az elektronikus űrlapot, és fel kell tölteni az érettségi bizonyítvány fénymásolatát. Az igénylés menete és a további információk a https://njszt.hu/hu/ecdl/erettsegi menüpontban találhatók.

Bővebb információ: https://njszt.hu/hu/ecdl/szabalyzat#dijtetelek

Csengetési rend

0. óra 7:00 - 7:40
1. óra 7:45 - 8:30
2. óra 8:40 - 9:25
3. óra 9:40 - 10:25
4. óra 10:35 - 11:20
5. óra 11:30 - 12:15
6. óra 12:25 - 13:10
7. óra 13:15 - 14:00
A délutáni órák
8. óra 14:15 - 14:55
9. óra 15:00 - 15:40
10. óra 15:45 - 16:25
11. óra 16:30 - 17:10
12. óra 17:15 - 17:55
13. óra 18:00 - 18:40
14. óra 18:45 - 19:25

Pályázataink

Erasmus+ logó

 Nemzeti Tehetségprogram logója

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium
© 2011-2024 Katolikuskeri.hu
Az oldal 0.03 másodperc alatt készült el 76 lekéréssel.
Memória használat: 486.77 kb
Katolikuskeri.hu
Verzió 1.0
Készítette: Tehetséges tanulóink 😊
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01