TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATRÓL - 2014.05.29

 

AZ ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

 

A 2013/14. tanévre beiratkozott 9. és 1/13. évfolyamos tanulóink a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a szakképzési kerettantervekről kiadott 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet szerint kezdték meg szakközépiskolai tanulmányaikat.

A hivatkozott törvények alapján az informatika és ügyvitel szakmacsoportos tanulóinknak összefüggő szakmai gyakorlaton (nyári gyakorlaton) kell részt venniük az alábbiak szerint:

9. évfolyam után 70 óra,
10. évfolyam után 105 óra (csak a 2014/2015. tanévtől kezdve),
11. évfolyam után 140 óra (csak a 2015/2016. tanévtől kezdve),
13. évfolyam után 160 óra.

A gyakorlatok során a tanulók

─  először találkoznak életszerű termelési, kereskedelmi, szolgáltatási stb. helyzettel;
─  valós gazdasági, munkahelyi környezetben, kiváló szakemberektől sajátíthatják a szakma fogásait, a legkorszerűbb és naprakész ismereteket;
─  korszerű technikát, technológiát ismerhetnek meg és használhatnak a munkavégzés során;
─  megtapasztalják a szakmai feladatok komplexitását.
 

A GYAKORLAT ALAPVETŐ CÉLJA ÉS SZEREPE, TEVÉKENYSÉGEI

1. Szolgálja a tanulók számára

a) az alaptevékenységi és ügyviteli szervezet megismerését,
b) a munkaköri feladatok megismerését és gyakorlását,
c) a szakismeretek empirikus úton történő gyarapítását,
d) a munkával - munkára nevelést.

2. A tanulók szerezzenek tapasztalatot a munka világában, különösen

a) a munkarend szabályainak megismerése és betartása;
b) munkahelyi viselkedés normáinak elsajátítása;
c) a munkatársakkal való együttműködés gyakorlása;
d) a szervezetirányítás hierarchiájának megismerése, a vezetői irányítás elfogadása;
e) az elvégzett munka önellenőrzése;
f) a munkavédelmi szabályok betartása területén.

3. Biztosítsa a gyakorlatiasságot, a folyamatos munkavégzést.

A gyakorlati képzés tartalmának leírását az „Együttműködési megállapodás” 1.2.1. (és esetleg 2.2.1.) pontja tartalmazza, amely iránymutatásként szolgál és a szervezet sajátosságait, lehetőségeit figyelembe véve, indokolt esetben ettől el lehet térni.

A tanulókkal végzendő tevékenységek:

─ a gyakorlati tevékenységet előkészítő elméleti előadásokon való részvétel (napi max. 1 óra);
─ részvétel a szervezeti egységek munkahelyi ügyviteli és/vagy informatikai tevékenységében;
─ speciális ügyviteli és/vagy informatikai munkák végzése (a gyakorlati program iránymutatása szerint);
─ általános adminisztrációs munkák végzése (igény szerint);
─ a tanuló gyakorlati ismereteit bővítő, a szervezet számára hasznos tevékenységek;
─ a gyakorlati napló vezetése.
 

A GYAKORLAT TELJESÍTÉSE

Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésére a tanulóval egyeztetett, az iskola által kijelölt szervezetnél kerül sor, de a szakmai gyakorlat lebonyolítása megszervezhető az iskolában is. Kivételes esetben lehetőség van a szakmai gyakorlat teljesítésére a szülő által keresett munkahelyen, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott szervezetnél. A gyakorlóhelyként megjelölt szervezettel az iskola a gyakorlat idejére szóló „Együttműködési megállapodás”-t köt.

 

A GYAKORLAT DOKUMENTÁLÁSA

A tanuló gyakorlati naplót (A/4 formátumú füzetben) vezet. A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint a munkahely adatai (szervezet neve, címe), a tanulóval foglalkozó személy neve és beosztása. A napi elvégzett feladatokról és a munkatapasztalatokról a tanuló feljegyzést készít a munkanaplóban, a gyakorlatot irányító személy a munka elvégzését naponta, a feljegyzés végén aláírásával igazolja.

 

MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSRŐL

Az „Együttműködési megállapodás” dokumentuma már a tanuló első munkanapjától legyen a gyakorlati helyen, illetve a Jelenléti ívet minden nap írja alá a tanuló, mert a Munkaügyi Felügyelet ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat.
 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT A 9. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA


IDŐÜTEMEZÉSE

2014. június 16. és június 27. közötti időben (2 hét), 10×7 órás munkanapon. (A napi munkaidő nem haladhatja meg a 7 órát!)

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE

A 9. évfolyam sikeres teljesítését követően, a nevezett két szakmacsoportban a gyakorlaton való részvétel kötelező. A 10. évfolyamba lépés feltétele a 70 órás összefüggő gyakorlat követelményeinek a teljesítése.

 

KÖTELEZŐ TANULÓI JUTTATÁSOK

Együttműködési megállapodással foglalkoztatott tanulók számára a foglalkoztatónak a gyakorlat ideje alatt az alábbi juttatásokat kell biztosítani:

─ munkaruha és védőfelszerelés (ha a munka jellege ezt megkívánja),
─ étkezés vagy étkezési hozzájárulás,
─ tisztálkodási eszközök a mellékhelyiségekben.

A pénzbeli juttatás a tanulónak nem jár.

 

OEP BEJELENTÉS

Az 1997. évi LXXX. tv. 5§ (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított).

 

A GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉNEK IGAZOLÁSA

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2014. július 4-éig eljuttatja a gyakorlati naplóját az iskola titkárságára.

 

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Amennyiben a tanuló a megjelölt időintervallumban igazolható okból nem tudja teljesíteni a gyakorlatát, úgy azt haladéktalanul köteles bejelenteni az iskola titkárságán és az igazolást 8 napon belül benyújtani. Ebben az esetben az iskola és a gyakorlatot bonyolító szervezet egyeztetve, a gyakorlat befejező napját egy későbbi időpontra módosítja.

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A felelősségbiztosítást az iskola, mint a gyakorlati képzés szervezője, köti a tanuló javára.
A Foglalkozási naplót minden együttműködési megállapodással foglalkoztató gazdálkodó szervezetnek vezetnie kell.
A gyakorlatok megkezdése előtt a tanulókat munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Szakképzési hozzájárulásra kötelezett szervezet esetében az Együttműködési megállapodás alapján a hozzájárulás összege csökkenthető a normatíva szerint számított 3 385 Ft/nap/tanuló összeggel (440 000 Ft/130 nap).

 

Összefüggő szakmai gyakorlat az 1/13. évfolyamos tanulók számára

 

IDŐÜTEMEZÉSE

2014. június 16. és július 11. közötti időben (4 hét), 20×8 órás munkanapon. (A napi munkaidő igazítható a szervezet munkarendjéhez.)

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE

Az 1/13. évfolyam sikeres teljesítését követően, a nevezett két szakmacsoportba tartozó szakokon, a gyakorlaton való részvétel kötelező. A 2/14. évfolyamba lépés feltétele a 160 órás összefüggő gyakorlat követelményeinek a teljesítése.

 

A GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉNEK IGAZOLÁSA

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2014. július 18-áig eljuttatja a gyakorlati naplóját az iskola titkárságára.

 

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Amennyiben a tanuló a megjelölt időintervallumban igazolható okból nem tudja teljesíteni a gyakorlatát, úgy azt haladéktalanul köteles bejelenteni az iskola titkárságán és az igazolást 8 napon belül benyújtani. Ebben az esetben az iskola és a gyakorlatot bonyolító szervezet egyeztetve, a gyakorlat befejező napját egy későbbi időpontra módosítja.

 

KÖTELEZŐ TANULÓI JUTTATÁSOK

Együttműködési megállapodással foglalkoztatott tanulók számára a foglalkoztatónak a gyakorlat ideje alatt az alábbi juttatásokat kell biztosítani:

─ munkaruha és védőfelszerelés (ha a munka jellege ezt megkívánja),
─ étkezés vagy étkezési hozzájárulás,
─ tisztálkodási eszközök a mellékhelyiségekben,
─ pénzbeli juttatás.

A pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szeresénél (19,5%). A tanuló ösztöndíját hetekre bontva kell megállapítani, minden megkezdett hét egésznek számít. Ez az összeg nem adóköteles (az 1995. évi CXVII. tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA-mentes bevétel) és nem kötelező átutalni a tanuló számlájára, készpénzben is kifizethető. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad, valamint a hiányzást pótolnia kell. A tanulót nem kell a NAV-hoz bejelenteni, és biztosítottá sem válik.

 

OEP BEJELENTÉS

Az 1997. évi LXXX tv. 5§ (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána szociális hozzájárulási adót, nem kell levonni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem. (Tehát a bruttó összeg ugyanannyi, mint a nettó.)

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A felelősségbiztosítást az iskola, mint a gyakorlati képzés szervezője, köti a tanuló javára.
A Foglalkozási naplót minden együttműködési megállapodással foglalkoztató gazdálkodó szervezetnek vezetnie kell.
A gyakorlatok megkezdése előtt a tanulókat munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Szakképzési hozzájárulásra kötelezett szervezet esetében az Együttműködési megállapodás alapján a hozzájárulás összege csökkenthető az normatíva szerint számított 3 385 Ft/nap/tanuló összeggel (440 000 Ft/130 nap).

 

A gyakorlat teljesítése utáni teendő

 

A tanulónak a gyakorlat befejezését követő három munkanapon belül le kell adnia az iskola titkárságán (8-14 óra között) a következőket:

1. Gyakorlati napló

2. Igazoló lap (letölthető)

3. Középiskolai bizonyítvány

Amennyiben a fentiek közül bármelyik hiányzik, az iskolatitkár a dokumentumokat nem veszi át.