ÓVODAI FELVÉTELI HIRDETMÉNY

 

Óvodai beiratkozás 2018.
V. István Katolikus Középiskola, Általános Iskola és Óvoda Árpád-házi Szent Margit Tagóvodája

3980 Sátoraljaújhely, Esze T. u. 79.
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részt vennie.

A fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai jelentkezés a 2018/2019. nevelési évre:

2018. április 20.

8.00 – 18.00 óra

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és hozza magával:

  • a saját és gyermeke személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt, a gyermek TAJ-kártyát,

  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,

  • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,

  • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.
Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Óvodánk fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény igazgatója. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Egri Főegyházmegyének címzett, (3300 Eger, Széchenyi u. 1.), de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.


Sebes Péter
igazgató