BIZONYÍTVÁNY MÁSODLAT IGÉNYLÉSE ÉS KIADÁSA

(Bizonyítvány pótlás kizárólag azok részére, akik iskolánkban szerezték meg bizonyítványukat!)

A bizonyítvány másodlata a titkárságra leadott vagy postai úton megküldött írásbeli kérelem alapján, a benyújtás követő 5. munkanaptól, egyeztetett időpontban – hétfőtől péntekig 8.00 és 15.00 óra közötti időben – kerül kiadásra. Időpontot telefonon (47/521-055), vagy e-mailben (info@katolikuskeri.hu) lehet kérni.

A kérelemre benyújtás előtt fel kell ragasztani – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének VIII. pontja alapján – 2000 Ft névértékű illetékbélyeget. A kérelem nyomtatvány ide kattintva letölthető. A bizonyítványmásodlatért 10000 Ft térítési díjat kell fizetni. A térítési díj 200%-át kell megfizetni akkor, ha a másodlat kiadását sürgősséggel kéri. Ebben az esetben a kérelem benyújtását követő második munkanapon kerül kiadásra a másodlat.

Az elkészült bizonyítványmásodlat átvehető iskolánk iskolatitkáránál személyesen vagy két tanú által aláírt meghatalmazás bemutatásával meghatalmazottja útján.

 

 

 

 

 

 

 

A másodlatok kiadásának jogszabályi háttere:

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 114. § (1)-(4) bekezdései alapján az eredeti okirat pótlására – kérelemre – a törzslap tartalmával megegyező másodlat állítható ki. A másodlat tartalma teljes egészében megegyezik az eredeti bizonyítványéval, így a másodlat azzal egyenértékű, a kiállításának időpontjában hitelesített irat.

A bizonyítványokról, az érettségi és a szakképesítő bizonyítványokról másodlatot engedélyezett, sorszámozott bizonyítványnyomtatványon nem lehet kiállítani. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 51. §-a alapján az elveszett, megsemmisült érettségi bizonyítványról, tanúsítványról másodlatot lehet kiállítani, a törzslap alapján. A másodlatban mindazokat az adatokat fel kell tüntetni, amelyek az érettségi bizonyítványban szerepeltek. A másodlatot az igazgató írja alá, és látja el az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával.

A bizonyítványmásodlatnak – a névváltozás kivételével – szöveghűen tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát, az iskola nevét, címét, a kiadás napját, iktatószámot, továbbá az iskola igazgatójának (vagy helyettesének) aláírásával és körbélyegzővel kell ellátni

Bizonyítványmásodlat kiadása esetén:
a) a törzslapon fel kell tüntetni – a kiadott másodlat iktatószámát és a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették, illetve érvénytelenné nyilvánították,
b) amennyiben az eredeti érettségi bizonyítvány, szakképesítő bizonyítvány szerepel a Hivatal, illetőleg a szakképzésért felelős miniszter által kijelölt szervezet által vezetett központi nyilvántartásban, az eredeti bizonyítvány megsemmisítéséről, érvénytelenné nyilvánításáról és a másodlat kiadásáról a központi nyilvántartás vezetőjét értesíteni kell,
c) a másodlaton és a törzslapon fel kell tüntetni az alábbi záradékot:
„Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült) eredeti helyett ……… adatai (adatok) alapján állítottam ki.”

A 2010. január 29. után kiállított szakképesítő bizonyítványokról a másodlatot nem az iskola, hanem a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Vizsgaszervezési és Törzslap-nyilvántartási Osztálya állítja ki, melynek ügymenete a következő:
Első lépésben egy kérelmet kell írni a Munkaügyi Hivatal Vizsgaszervezési és Törzslap-nyilvántartási Osztályához. A kérelem engedélyezése után, írásban részletesen tájékoztatják a kérelmezőt a további teendőkről. A bizonyítványmásodlatért illetéket kell leróni, és eljárási díjat kell fizetni. Ezt követően a kiállított bizonyítványmásodlatot a meghatalmazásban szereplő névre és címre továbbítják tértivevénnyel. (Ha további kérdései merülnének fel a bizonyítványok pótlásával kapcsolatban, kérjük, keresse munkatársukat az alábbi e-mail elérhetőségeken: torzslapnyilvantartas@nive.hu ; (06-1) 261-4254.)